ACTIVECOnews
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
DOTACJE
GOSPODARKA
INNOWACJE
KULTURA
NAUKA
POLITYKA
Pozostałe
PRACA
PRAWO
PUBLIKACJE
ROLNICTWO I ŻYWNOŚĆ
SPOŁECZNOŚCI
Ważne informacje
off

Na innowacje z Unii Eu­ro­pej­skiej otrzymamy bli­sko 36 mld zł

Wspar­cie przed­się­biorstw w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści ba­daw­czo-roz­wo­jo­wej, pod­nie­sie­nie ja­ko­ści badań na­uko­wych i ich umię­dzy­na­ro­do­wie­nie, to nie­któ­re cele Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Roz­wój, który w środę przy­ję­ła Rada Mi­ni­strów....
Posted On 09 Sty 2014
, By